Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

SELSENSE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

 

I. Postanowienia wstępne

 1. Adresatami polityki prywatności są wyłącznie osoby fizyczne nawiązujące kontakt z ADO drogą telefoniczną, mailową, w tym poprzez formularz kontaktowy, a także nawiązujące współpracę jako podmiot zewnętrzny.
 2. Administratorem danych osobowych jest SelSense spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (51-411), al. Aleksandra Brucknera lok. 25-43, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000573323 - dalej jako ADO (zwana dalej „SelSense”, „ADO”).
 3. Z ADO można kontaktować się pisemnie pod adresem podanym w pkt.2 powyżej lub drogą e-mailową na adres: info@promosense.pl, telefonicznie +48 734 461 684.
 4. Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez ADO danych osobowych osób korzystających bądź reprezentujących podmioty korzystające z usług świadczonych przez ADO, w tym osób odwiedzających serwisy internetowe ADO, w szczególności Serwis Internetowy w domenie internetowej promosense.pl oraz selsense.pl
 5. ADO przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych lub podawanych przez Klientów oraz z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 6. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez ADO. ADO zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoby odwiedzające mogą przeglądać strony internetowe w serwisach prowadzonych przez ADO bez rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 

II. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez ADO zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) w celu:

 1. nawiązania relacji handlowych, w tym udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem Klientów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja uzasadnionego interesu ADO);
 2. zawarcia i wykonania umowy w zakresie świadczenia usług przez ADO (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO dotyczących obowiązków podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami podatkowymi i rachunkowymi);
 4. prowadzenia profili społecznościowych i informowania za ich pośrednictwem Klientów o aktywności ADO, promowaniu marki, usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z ADO, oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja uzasadnionego interesu ADO);
 5. marketing usług ADO (Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)
 6. marketing bezpośredni (Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
 7. korzystanie ze strony Serwisu Internetowego i zapewnienie jego prawidłowego działania (Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Serwisu Internetowego)
 8. prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Serwisie Internetowym (Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Serwisie Internetowym celem poprawy funkcjonowania Serwisu Internetowego

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie niemożność nawiązania relacji handlowej z ADO lub skorzystania z usług ADO.

Wycofanie zgody uniemożliwia dalsze świadczenie przez ADO usług. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

III. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych

 1. ADO stosuje wyrażoną w RODO zasadę minimalizacji poprzez przetwarzanie dane osobowe jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. Cele zbierania danych osobowych Klientów jako jasno określone, mają swoje oparcie w przepisach prawa. ADO nie przetwarza danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.
 2. ADO realizuje prawa Klientów dotyczące ich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym dba o poprawność danych osobowych Klientów i niezwłocznie reaguje na każde wnioski o sprostowanie lub aktualizację danych.
 3. ADO ogranicza przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba że zachodzą przyczyny umożliwiające wydłużenie okresu przechowywania danych.
 4. Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony lub w inny sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to w szczególności zewnętrznych podmiotów przetwarzających, z którymi współpracuje ADO i z którymi zawiera odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych będącą załącznikiem do umowy o współpracy.

 

IV. Prawa osób, których dane dotyczą

Klientowi ADO, którego dane osobowe są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

Skorzystanie z uprawnień może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail info@promosense.pl ze wskazaniem konkretnego żądania, dodatkowo należy podać imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta, a także zakres danych osobowych, do którego odnosi się wskazane żądanie.

Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna że przetwarzanie danych osobowych przez ADO narusza przepisy obowiązującego prawa.

 

V. Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane także zaufanym odbiorcom takim jak: przewoźnikom, podmiotowi obsługującemu księgowość, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).
 3. Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą jednak zostać przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, w szczególności jeśli jest to konieczne z uwagi na zleconą przez Klienta usługę.
 4. Jeśli w ramach przetwarzania dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), ADO dokonuje weryfikacji, czy podmioty te dają gwarancje wysokiego stopnia ochrony przetwarzanych danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) w decyzji w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich. Przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską lub na podstawie standardowych klauzul umownych albo na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

 

VI. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych

 1. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego ADO (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta.
 3. ADO wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych jedynie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 4. ADO może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże przetwarzanie zautomatyzowane nie będzie prowadzić do podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Klienta. Przetwarzanie to może mieć wpływ na dobór wyświetlanych reklam, czy dobór oferowanych produktów, usług. Klient może otrzymywać oferty specjalne za pośrednictwem zindywidualizowanej reklamy e-mailowej lub internetowej. ADO nie przetwarza danych osobowych w sposób, który wiązałoby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Klienta, które wywołują skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływają na niego.

 

VII. Pliki cookie

 1. ADO stosuje pliki cookie lub podobne technologie (zwane dalej łącznie: „plikami cookie”) poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych ADO i przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów przeglądających strony. Informacje zbierane przy pomocy plików cookie pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze stron. Dane gromadzone przy użyciu plików cookie są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Klientów i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 2. ADO stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookie – „sesyjne” oraz „stałe”. Cookie sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookie stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 3. W ramach stron internetowych ADO stosowane są następujące rodzaje plików cookie ze względu na niezbędność do realizacji usług:

a)    niezbędne pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron prowadzonych przez ADO, w szczególności uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia;

b)    pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, w szczególności wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

c)     wydajnościowe pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;

d)    funkcjonalne pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;

e)    reklamowe pliki cookie, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

VIII. Ustawienia plików cookie i podstawa prawna

 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym. Klient przeglądający strony internetowe ADO może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie do swojego urządzenia. Powyższe zmiany ustawień Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu plików cookie na urządzeniu Klienta. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu. Jednakże dane te nie będą łączone z Twoimi pozostałymi danymi osobowymi, które zostały nam przez Ciebie przekazane. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Korzystanie ze stron prowadzonych przez ADO, bez zmiany ustawień w zakresie plików cookie, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookie. Klient zawsze może wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania plików cookie jest art. 173 i 174 ustawy Prawo telekomunikacyjne implementujące w tym zakresie postanowienia dyrektywy europejskiej o prywatności i łączności elektronicznej.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz zmianą, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.

Na podstawie przepisu prawa Twoje dane mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania określonych usług, wykonywanych na zlecenie administratora danych, a zwłaszcza usług hostingu, w zakresie nawiązania współpracy z ADO, działań marketingowych. Podmioty, którym dane powierzono są zobowiązane do stosowania środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych. Z podmiotami, którym dane powierzono zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych.

Komunikacja między klientem a stroną internetową ADO: promosense.pl oraz selsense.pl odbywa się przy użyciu bezpiecznego, szyfrowanego protokołu SSL.

Konto każdego użytkownika jest chronione przez login i hasło. Hasło jest przechowywane w postaci zakodowanej - w przypadku utraty hasła jest możliwe ustawienie nowego hasła.

ADO zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa o ochronie danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować na stronie internetowej naszego serwisu.

 

 

Polityka prywatności i cookies obowiązuje od dnia 24 września 2015r.

Data ostatniego uaktualnienia: 30 sierpnia 2023r.

Powrót