Polityka prywatności

  

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych użytkowników serwisu www.promosense.pl (dalej „Serwis”).
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest SelSense sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Aleksandra Brücknera 25-43 (dalej „Administrator”), KRS: 0000573323, NIP: 8952051629, REGON: 362356400.
 3. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 1182).
 4. Ochrona prywatności, w tym ochrona danych osobowych użytkowników Serwisu traktowana jest przez Administratora w sposób priorytetowy. Administrator dokłada wszelkich starań w tym stosuje wszelkie środki ostrożności oraz zabezpieczania w postaci szyfrowania transmisji, aby przekazywane przez użytkowników Serwisu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem lub dostępem osób niepowołanych.
 5. W celu korzystania z Serwisu użytkownik podaje dane takie jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, specjalizacje lekarskie, rok uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza, wskazanie czy użytkownik występuje jako osoba fizyczna, czy jako osoba prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, czy prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, czy działa w ramach spółki prawa handlowego, wyraża tym samym zgodę na umieszczenie wskazanych danych osobowych w bazie danych Administratora oraz na ich przetwarzanie przez Administratora w celu realizacji usług.
 6. W celu dokonania wypłaty wynagrodzenia użytkownik Serwisu podaje dane zależne od formy współpracy. W przypadku osoby fizycznej użytkownik Serwisu podaje dane i oświadczenia wymagane przy zawieraniu umowy zlecenia i wystawianiu rachunku: miejsce urodzenia, NIP, PESEL, adres zameldowania/korespondencyjny, urząd skarbowy, nr konta bankowego, dane i oświadczenia dotyczące zatrudnienia, prawa do renty/emerytury i ubezpieczenia, wyraża tym samym zgodę na umieszczenie w/w danych w bazie danych Administratora oraz na ich przetwarzanie przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania umowy.
 7. Zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt. 3, użytkownikom Serwisu przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, aktualizowania i żądania ich usunięcia. Podawanie danych osobowych przez użytkowników Serwisu jest dobrowolne.
 8. Dane osobowe użytkowników Serwisu nie są przez Administratora sprzedawane ani użyczane. Zgodnie z zapisami art. 31 ustawy, o której mowa w pkt. 3 przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu może być przez Administratora powierzone podmiotom trzecim.
 9. Administrator ma prawo i obowiązek udzielić informacji o posiadanych danych osobowych użytkowników Serwisu organom państwowym, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 10. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy jedynie Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady Polityki Prywatności stron www, na które może wchodzić użytkownik Serwisu poprzez linki zamieszczone w Serwisie.
 11. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Serwisu.
 12. W razie  pytań lub uwag dotyczących niniejszej  Polityki Prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w Serwisie, prosimy o kontakt pod adresem: koordynator@promosense.pl
 13. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z serwisu www.promosense.pl.

 

 

Polityka prywatności obowiązuje od dnia 24 września 2015r.

Powrót